Loading ...
Bezpieczne zakupy bezpieczne
zakupy
14 dni na zwrot 14 dni
na zwrot
Darmowa dostawa od 250 zł darmowa
dostawa od 250 zł

Regulamin akcji promocyjnej pn. Ziaja Klub

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin akcji promocyjnej) określa zasady akcji promocyjnej pn. „Ziaja Klub” organizowanej przez Organizatora w Sklepach ZdC oraz w Sklepie Internetowym dla Uczestników Programu Ziaja Klub (dalej: Uczestników Programu).
 2. Regulamin akcji promocyjnej jest dostępny na stronie ziaja.com W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie akcji promocyjnej zastosowanie znajduje Regulamin Programu Ziaja Klub (dalej: Regulamin Programu), dostępny na stronie ziaja.com, w szczególności w zakresie Regulaminu akcji promocyjnej stosuje się definicje zawarte w Regulaminie Programu.
 3. Akcja promocyjna pn. „Ziaja Klub” (dalej: Akcja) jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w Regulaminie akcji promocyjnej oraz Regulaminie Programu.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Przystępując do Akcji, jej uczestnicy akceptują warunki Akcji, określone w Regulaminie akcji promocyjnej.
 6. Poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:
  a) Organizator - Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Jesiennej 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000021573, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, NIP 584-020-11-86, REGON 00812970, BDO 000007263 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  b) Uczestnik Akcji – osoba fizyczna, która jest Uczestnikiem Programu i przystąpi do Akcji zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie akcji promocyjnej; Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie Uczestnik Programu.
  c) Program - program Ziaja Klub, którego zasady zostały określone w Regulaminie Programu, dostępnym na stronie ziaja.com
  d) Nagroda – nagroda rzeczowa, która zostanie wydana Uczestnikowi Akcji w zamian za punkty - oliwki zgromadzone na Karcie Programu w trakcie Programu i Akcji, zgodnie z zasadami Regulaminu akcji promocyjnej.
  e) Punkty – oliwki – przyznane punkty na zasadach określonych w Regulaminie akcji promocyjnej, uprawniające do otrzymania
 7. Akcja ma na celu nagradzanie Uczestników Akcji dokonujących zakupu produktów w Sklepach ZdC i Sklepie Internetowym, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie akcji promocyjnej.
 8. Przystąpienie do Akcji i uczestnictwo w Akcji są dobrowolne.
 9. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Akcji przystępuje do Akcji poprzez zakup dowolnych produktów Ziaja w Sklepie ZdC lub Sklepie Internetowym i zarejestrowanie zakupu na Karcie Programu na zasadach określonych w Regulaminie Programu.
 10. Zarejestrowanie zakupu zgodnie ze zdaniem poprzedzającym jest jednoznaczne z przystąpieniem do Akcji oraz stanowi jednocześnie oświadczenie, iż Uczestnik Akcji zapoznał się z postanowieniami Regulaminu akcji promocyjnej i akceptuje je w całości. Zarejestrowanie zakupu następuje na zasadach określonych w Regulaminie Programu.
 11. W ramach Akcji są przetwarzane dane osobowe Uczestników Akcji. Zasady przetwarzania danych określono w polityce prywatności dostępnej na stronie ziaja.com
 12. Karta Programu służy Uczestnikom Akcji do rejestracji punktów - oliwek otrzymanych przez Uczestnika Akcji:
  a) w zamian za przystąpienie do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu lub
  b) w zamian za zakup produktów w Sklepach ZdC i Sklepie Internetowym.
 13. Karta Programu może być używana we wszystkich Sklepach ZdC i Sklepie Internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu akcji promocyjnej, punkty - oliwki są rejestrowane na Karcie Programu w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu produktów w Sklepie Internetowym lub do 1 dnia przy zakupie w Sklepie ZdC.
 14. Punkty - oliwki zbierane są przez Uczestników Akcji w następujący sposób:
  a) przy zakupie dowolnych produktów Organizatora (za wyjątkiem gadżetów lub opakowań reklamowych) w Sklepie ZdC lub Sklepie Internetowym Uczestnik Akcji otrzymuje 1 punkt - oliwkę za każde 35,00 zł wydane na produkty podczas jednorazowej transakcji. Punkty - oliwki nie są przyznawane za poniesienie kosztów dostawy produktów
  b) za przystąpienie do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Uczestnik Akcji otrzymuje 1 punkt – oliwkę, która jest automatycznie zapisywana na Karcie Programu.
 15. W przypadku zwrotu produktu, za który Uczestnikowi Akcji zostały przyznane punkty - oliwki, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona, punkty - oliwki przyznane za zakup takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być one wymienione na Nagrodę.
 16. Punkty - oliwki przyznawane w zamian za przystąpienie do Programu oraz za zakup towaru nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży. Punkty - oliwki są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich zarejestrowania w Karcie Programu, chyba że Organizator przedłuży okres ich ważności.
 17. Punkty - oliwki zgromadzone na Karcie Programu podlegają wymianie na Nagrody zgodnie z poniższymi zasadami:
  a) po zgromadzeniu 10 punktów – oliwek Uczestnik Akcji może odebrać pierwszą nagrodę albo może zbierać dalej, aby odebrać nagrody na kolejnym poziomie; określone są następujące poziomy i przypadające na dany poziom nagrody:
  • w przypadku zgromadzenia 10 punktów - oliwek na Karcie ProgramuUczestnikowi Akcji przysługuje nagroda w postaci zestawu unikatowych skarpetek Ziaja (I poziom);
  • w przypadku zgromadzenia 20 punktów - oliwek na Karcie ProgramuUczestnikowi Akcji według jego wyboru przysługuje nagroda w postaci opaski monitorującej aktywność Mi Band 3. (II poziom);
  • w przypadku zgromadzenia 35 punktów - oliwek na Karcie ProgramuUczestnikowi Akcji przysługuje nagroda w postaci pozłacanej, unikatowej bransoletki firmy APART lub butelki termicznej (III poziom);
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych nagród na inne o podobnej wartości.
 19. Z zastrzeżeniem pkt. 18 powyżej punkty - oliwki zgromadzone na Karcie Programu Uczestnika Akcji mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione w ust. 17 powyżej.
 20. Uczestnik Akcji decydując się na wymianę punktów – oliwek na nagrody, zgodnie z pkt. 17 powyżej, jest zobowiązany do zalogowania się na Konto Klienta oraz potwierdzenia ww. wymiany zgromadzonych punktów – oliwek na nagrodę. Z chwilą ww. dyspozycji następuje wymiana punktów – oliwek na nagrody a zgromadzona na Karcie Programu ilość punktów - oliwek ulega pomniejszeniu o ilość punktów - oliwek odpowiadających danej nagrodzie, zgodnie z pkt. 17 powyżej. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi Akcji przez Organizatora, na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
 21. Naruszenie przez Uczestnika Akcji warunków uczestnictwa w Akcji określonych w Regulaminie akcji promocyjnej, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika Akcji z Akcji przez Organizatora lub unieważnieniem lub zablokowaniem Karty Programu lub unieważnieniem punktów - oliwek zebranych na Karcie Programu Uczestnika Akcji w ramach Akcji, odpowiednio do rodzaju i stopnia naruszenia.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu akcji promocyjnej. O zmianach w treści Regulaminu akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu akcji promocyjnej na stronie internetowej ziaja.com oraz za pośrednictwem e – maila wskazanego w Koncie Klienta.
 23. Akcja rozpoczyna się od dnia 21.06.2021 i prowadzona jest przez czas nieokreślony.
 24. Regulamin akcji promocyjnej obowiązuje począwszy od dnia 21.06.2021 r.

 

 

Gdańsk, dnia 21.06.2021