Loading ...

Regulamin akcji promocyjnej pn. Ziaja Klub

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin akcji promocyjnej) określa zasady akcji promocyjnej pn. „Ziaja Klub” organizowanej przez Organizatora w Sklepach ZdC oraz w Sklepie Internetowym dla Uczestników Programu Ziaja Klub (dalej: Uczestników Programu).
 2. Regulamin akcji promocyjnej jest dostępny na stronie ziaja.com W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie akcji promocyjnej zastosowanie znajduje Regulamin Programu Ziaja Klub (dalej: Regulamin Programu), dostępny na stronie ziaja.com, w szczególności w zakresie Regulaminu akcji promocyjnej stosuje się definicje zawarte w Regulaminie Programu.
 3. Akcja promocyjna pn. „Ziaja Klub” (dalej: Akcja) jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w Regulaminie akcji promocyjnej oraz Regulaminie Programu.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Przystępując do Akcji, jej uczestnicy akceptują warunki Akcji, określone w Regulaminie akcji promocyjnej.
 6. Poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:
  a) Organizator - Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Jesiennej 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000021573, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, NIP 584-020-11-86, REGON 00812970, BDO 000007263 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  b) Uczestnik Akcji – osoba fizyczna, która jest Uczestnikiem Programu i przystąpi do Akcji zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie akcji promocyjnej; Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie Uczestnik Programu.
  c) Program - program Ziaja Klub, którego zasady zostały określone w Regulaminie Programu, dostępnym na stronie ziaja.com
  d) Nagroda – nagroda rzeczowa, która zostanie wydana Uczestnikowi Akcji w zamian za punkty - oliwki zgromadzone na Karcie Programu w trakcie Programu i Akcji, zgodnie z zasadami Regulaminu akcji promocyjnej.
  e) Punkty – oliwki – przyznane punkty na zasadach określonych w Regulaminie akcji promocyjnej, uprawniające do otrzymania
 7. Akcja ma na celu nagradzanie Uczestników Akcji dokonujących zakupu produktów w Sklepach ZdC i Sklepie Internetowym, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie akcji promocyjnej.
 8. Przystąpienie do Akcji i uczestnictwo w Akcji są dobrowolne.
 9. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Akcji przystępuje do Akcji poprzez zakup dowolnych produktów Ziaja w Sklepie ZdC lub Sklepie Internetowym i zarejestrowanie zakupu na Karcie Programu na zasadach określonych w Regulaminie Programu.
 10. Zarejestrowanie zakupu zgodnie ze zdaniem poprzedzającym jest jednoznaczne z przystąpieniem do Akcji oraz stanowi jednocześnie oświadczenie, iż Uczestnik Akcji zapoznał się z postanowieniami Regulaminu akcji promocyjnej i akceptuje je w całości. Zarejestrowanie zakupu następuje na zasadach określonych w Regulaminie Programu.
 11. W ramach Akcji są przetwarzane dane osobowe Uczestników Akcji. Zasady przetwarzania danych określono w polityce prywatności dostępnej na stronie ziaja.com
 12. Karta Programu służy Uczestnikom Akcji do rejestracji punktów - oliwek otrzymanych przez Uczestnika Akcji:
  a) w zamian za przystąpienie do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu lub
  b) w zamian za zakup produktów w Sklepach ZdC i Sklepie Internetowym.
 13. Karta Programu może być używana we wszystkich Sklepach ZdC i Sklepie Internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu akcji promocyjnej, punkty - oliwki są rejestrowane na Karcie Programu w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu produktów w Sklepie Internetowym lub do 1 dnia przy zakupie w Sklepie ZdC.
 14. Punkty - oliwki zbierane są przez Uczestników Akcji w następujący sposób:
  a) przy zakupie dowolnych produktów Organizatora (za wyjątkiem gadżetów lub opakowań reklamowych) w Sklepie ZdC lub Sklepie Internetowym Uczestnik Akcji otrzymuje 1 punkt - oliwkę za każde 35,00 zł wydane na produkty podczas jednorazowej transakcji. Punkty - oliwki nie są przyznawane za poniesienie kosztów dostawy produktów
  b) za przystąpienie do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Uczestnik Akcji otrzymuje 1 punkt – oliwkę, która jest automatycznie zapisywana na Karcie Programu.
 15. W przypadku zwrotu produktu, za który Uczestnikowi Akcji zostały przyznane punkty - oliwki, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona, punkty - oliwki przyznane za zakup takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być one wymienione na Nagrodę.
 16. Punkty - oliwki przyznawane w zamian za przystąpienie do Programu oraz za zakup towaru nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży. Punkty - oliwki są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich zarejestrowania w Karcie Programu, chyba że Organizator przedłuży okres ich ważności.
 17. Punkty - oliwki zgromadzone na Karcie Programu podlegają wymianie na Nagrody zgodnie z poniższymi zasadami:
  a) po zgromadzeniu 10 punktów – oliwek Uczestnik Akcji może odebrać pierwszą nagrodę albo może zbierać dalej, aby odebrać nagrody na kolejnym poziomie; określone są następujące poziomy i przypadające na dany poziom nagrody:
  • w przypadku zgromadzenia 10 punktów - oliwek na Karcie ProgramuUczestnikowi Akcji przysługuje nagroda w postaci zestawu unikatowych skarpetek Ziaja (I poziom);
  • w przypadku zgromadzenia 20 punktów - oliwek na Karcie ProgramuUczestnikowi Akcji według jego wyboru przysługuje nagroda w postaci opaski monitorującej aktywność Mi Band 3. (II poziom);
  • w przypadku zgromadzenia 35 punktów - oliwek na Karcie ProgramuUczestnikowi Akcji przysługuje nagroda w postaci pozłacanej, unikatowej bransoletki firmy APART lub butelki termicznej (III poziom);
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych nagród na inne o podobnej wartości.
 19. Z zastrzeżeniem pkt. 18 powyżej punkty - oliwki zgromadzone na Karcie Programu Uczestnika Akcji mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione w ust. 17 powyżej.
 20. Uczestnik Akcji decydując się na wymianę punktów – oliwek na nagrody, zgodnie z pkt. 17 powyżej, jest zobowiązany do zalogowania się na Konto Klienta oraz potwierdzenia ww. wymiany zgromadzonych punktów – oliwek na nagrodę. Z chwilą ww. dyspozycji następuje wymiana punktów – oliwek na nagrody a zgromadzona na Karcie Programu ilość punktów - oliwek ulega pomniejszeniu o ilość punktów - oliwek odpowiadających danej nagrodzie, zgodnie z pkt. 17 powyżej. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi Akcji przez Organizatora, na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
 21. Naruszenie przez Uczestnika Akcji warunków uczestnictwa w Akcji określonych w Regulaminie akcji promocyjnej, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika Akcji z Akcji przez Organizatora lub unieważnieniem lub zablokowaniem Karty Programu lub unieważnieniem punktów - oliwek zebranych na Karcie Programu Uczestnika Akcji w ramach Akcji, odpowiednio do rodzaju i stopnia naruszenia.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu akcji promocyjnej. O zmianach w treści Regulaminu akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu akcji promocyjnej na stronie internetowej ziaja.com oraz za pośrednictwem e – maila wskazanego w Koncie Klienta.
 23. Akcja rozpoczyna się od dnia 21.06.2021 i prowadzona jest przez czas nieokreślony.
 24. Regulamin akcji promocyjnej obowiązuje począwszy od dnia 21.06.2021 r.

 

 

Gdańsk, dnia 21.06.2021