Loading ...
Bezpieczne zakupy bezpieczne
zakupy
14 dni na zwrot 14 dni
na zwrot
Darmowa dostawa od 250 zł darmowa
dostawa od 250 zł

Zasady korzystania z aplikacji mobilnej Ziaja

 1. Aplikacja mobilna ZIAJA (dalej zwana Aplikacją), to program instalowany na urządzeniach mobilnych użytkowników.
 2. Zasady korzystania z Aplikacji (dalej: Zasady) zostały opisane w niniejszym dokumencie, który jest dostępny na stronie internetowej ziaja.com.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach obowiązuje odpowiednio Regulamin Programu Ziaja Klub oraz Regulamin Sklepu Internetowego, dostępne na stronie internetowej ziaja.com.
 4. Użytkownik po wejściu na stronę Sklepu Internetowego z urządzenia mobilnego otrzyma prośbę o dodanie ikony Aplikacji do ekranu głównego swojego urządzenia mobilnego. Po dodaniu ikony Aplikacji do ekranu głównego urządzenia mobilnego możliwe będzie korzystanie z funkcjonalności opisanych w pkt. 10 poniżej.
 5. Z Aplikacji mogą korzystać osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.) zwane Użytkownikami.
 6. Ziaja nie pobiera opłat za używanie Aplikacji.
 7. Aplikacja podlegać będzie cyklicznej aktualizacji, ale nie będzie to miało wpływu na jej korzystanie przez Użytkownika.
 8. Do rejestracji zakupów za pomocą Aplikacji wystarczy zeskanowanie Karty Programu przypisanej do Konta Klienta, która jest wyświetlana w Aplikacji. Aplikacja umożliwia zarejestrowanie zakupu w Sklepie ZdC oraz uzyskanie punktów lojalnościowych wynikających z takiego zakupu, również przy pierwszym zakupie w Sklepie ZdC, przed założeniem przez Użytkownika Konta Klienta. Rejestracja następuje poprzez formularz rejestracyjny. W celu rejestracji klient musi podać adres e-mail i ustawić hasło.
 9. Aplikacja umożliwia:
  1. korzystanie m.in. z przeglądarki produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,
  2. rejestrację zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepach ZdC,
  3. dołączenie do Programu Ziaja Klub, a następnie korzystanie z niego, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Programu Ziaja Klub,
  4. przystąpienie do innych programów oferowanych przez Ziaja lub korzystania z nich, zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednich regulaminach.
 10. Dołączenie do programów, o których mowa w ustępie poprzedzającym ma charakter dobrowolny i pozwala Użytkownikowi na korzystanie z przywilejów, przewidzianych dla tych programów.
 11. Usunięcie ikony Aplikacji z urządzenia mobilnego Użytkownika, nie jest równoznaczne z rezygnacją z jej funkcjonalności opisanych w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zrezygnować z ww. funkcjonalności, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminach właściwych dla poszczególnych funkcjonalności.
 12. Ziaja zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych w niniejszym dokumencie zasad w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Aplikacji w tym programów o których mowa w pkt. 10 powyżej, zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Aplikacji, w tym programów o których mowa w pkt. 10 powyżej, wprowadzenia dodatkowych opcji lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących Ziaja lub Aplikacji.
 13. Zmianę uważa się za zaakceptowaną przez Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie odpowiednio uczestnictwa w Aplikacji.
 14. Ziaja może w każdym czasie wycofać dostęp Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności, w tym programów o których mowa w pkt. 10 powyżej. Ziaja może to zrobić z 14-dniowym powiadomieniem, chyba że regulamin programów o których mowa w pkt. 10 powyżej przewiduje dłuższy termin, wówczas zastosowanie znajdują przepisy tego regulaminu. Informację w zakresie, o jakim mowa w tym przepisie, Ziaja zamieści także na stronie ziaja.com.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Ziaja nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszych zasad, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
 17. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Ziaja nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie lub wadliwe działanie Aplikacji.
 18. Zasady określone powyżej obowiązują od dnia 21.06.2021 r.