Loading ...

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy ziaja.com jest prowadzony przez:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Jesiennej 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000021573, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, NIP 584-020-11-86, REGON 00812970.

W niniejszym Regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą przyjmują znaczenie nadane im poniżej:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Aplikacja – aplikacja mobilna Ziaja umożliwiająca korzystanie z Konta Klienta oraz innych funkcji Sklepu Internetowego w tym przystąpienie do  programów i promocji oferowanych przez Ziaja zgodnie z zasadami opisanymi odpowiednich regulaminach; zasady korzystania z Aplikacji określa odrębny dokument „Zasady korzystania z aplikacji mobilnej Ziaja” dostępny pod adresem ziaja.com.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia w szczególności: liczby produktów, danych do faktury, sposobu dostawy, adresu dostawy.

Magazyn – magazyn Ziaja, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Magazyn zwrotu – magazyn Ziaja, do którego Klient dokonuje zwrotu produktu w przypadku skorzystania z prawa z odstąpienia od umowy w trybie § 10 Regulaminu oraz w wykonaniu uprawnień z tytułu rękojmi, znajdujący się pod następującym adresem: ul. Jesienna 9, 80 – 298 Gdańsk;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Ziaja podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą  e-przelewu lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Ziaja sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową ziaja.com.

Konto Klienta (Konto Użytkownika) - zbiór zasobów i uprawnień systemu informatycznego Sklepu Internetowego udostępnianych Klientowi po przeprowadzeniu procesów uwierzytelnienia i autoryzacji.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Ziaja - Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Jesiennej 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000021573, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, NIP 584-020-11-86, REGON 00812970.

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Ziaja za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną produktów, oferując je wyłącznie na użytek własny Klientów. W przypadku zamiaru nabycia produktów w celu ich dalszej odsprzedaży prosimy o kontakt pod adresem sklep@ziaja.com. Każde zamówienie, którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono dokonane w innych celach niż na użytek własny Klienta może zostać anulowane przez Ziaja, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady rejestracji w Sklepie Internetowym, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz Aplikacji, warunki składania i realizacji zamówień na produkty oferowane przez Ziaja, dostępne w Sklepie Internetowym, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji Klienta oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Ziaja wskazuje, iż w celu korzystania z niektórych funkcji Sklepu Internetowego oraz Konta Klienta wymagane jest posiadanie najnowszych wersji programów i systemów, w tym służących do przeglądania stron internetowych oraz bieżące wykonywanie aktualizacji programowych. Ziaja zaleca korzystanie z najnowszego dostępnego oprogramowania w celu zapewnienia przez Klienta prawidłowych funkcji Sklepu Internetowego.
 4. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym za pomocą Aplikacji) zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 5. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemów udostępnionych przez Podmioty realizujące płatność. Usługi te świadczy PayLane Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.201.500,00 zł zgodnie z regulaminem usług dostępnymi pod adresem: ziaja.com;

 

§2

Rejestracja Klienta

 1. Klient po rejestracji w Sklepie Internetowym ma możliwość: obsługi, w tym edytowania swoich danych, w tym wskazanych adresów dostawy zamówionych produktów, składania zamówień na produkty i ich opłacenia, przeglądania historii zamówień, zamówienia i rezygnacji z zamówienia newslettera, korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail i/lub nr telefonu do kontaktu oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Ziaja, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Proces rejestracji zostaje zakończony w momencie potwierdzenia rejestracji Konta Użytkownika przez Klienta ..
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Ziaja umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta Klienta.
 6. Konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może nieodpłatnie zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym i dokonać jego usunięcia w każdym czasie.
 7. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego Klient składa dyspozycję usunięcia Konta Klienta poprzez wybór przycisku „Usuń Konto ” .
 8. Dyspozycja usunięcia Konta Klienta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta.
 9. Usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie i jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Klienta umowy z Ziaja o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta. Usunięcie Konta Klienta jest nieodwracalne i wiąże się z utratą uprawnień przypisanych do tego konta.
 10. Ziaja jest uprawniona do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego oraz w przypadku zidentyfikowania podatności, zagrożenia lub innego zdarzenia skutkującego lub mogącego skutkować bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem systemu informatycznego lub naruszeniem praw i wolności osób.
 11. O blokadzie Konta Klienta lub zamiarze zablokowania Konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym lub na stronach WWW Sklepu Internetowego. Zablokowanie Konta Klienta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, uprawnia Ziaja do rozwiązania umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną . Prawo to Ziaja wykonuje poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e – mailowy Klienta.
 12. W przypadku zablokowania Konta Klienta zgodnie z ust. 10-11 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta mogą zostać anulowane przez Ziaja. Anulowanie może nastąpić w ciągu 5 dni od zablokowania Konta Klienta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Ziaja zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty.

 

§3

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wypełnienie formularza logowania danymi podanymi przy rejestracji Konta Klienta.
 2. Klient, który zarejestrował Konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu Internetowego, do których jest uprawniony (autoryzowany).
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient może dokonywać zakupów bez dokonywania rejestracji, o której mowa w § 2 Regulaminu na zasadach opisanych szczegółowo w Regulaminie.
 5. Klienta może korzystać ze Sklepu Internetowego również za pomocą̨ Aplikacji. Klient za pomocą Aplikacji może w szczególności: przeglądać́ asortyment Sklepu Internetowego, uzyskiwać́ dostęp do Konta Klienta, składać́ zamówienia na produkty i dokonywać́ za nie płatności, zapoznawać́ się̨ z informacjami udostępnionymi w Aplikacji oraz korzystać́ z innych funkcji dostępnych w Aplikacji. Ziaja informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne Aplikacja nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego, jakie są dostępne poprzez serwis internetowy ziaja.com.
 6. Złożenie zamówienia na produkty za pomocą̨ Aplikacji możliwe jest wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych. Rejestracja może być́ dokonana za pomocą̨ Aplikacji lub w serwisie internetowym ziaja.com – zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
 7. Klient może w każdym czasie usunąć́ (odinstalować́) Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia przenośnego. Usunięcie Aplikacji nie oznacza jednakże usunięcia Konta Klienta. Usunięcie konta następuje zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.

 

 §4

Produkty

 1. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT, podawane są w złotych i nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Ziaja zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Ziaja może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

 

§5

Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1.  zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2.  wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3.  wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4.  wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz dane niezbędne do zrealizowania dostawy produktu(w tym numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru);
  5.  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia oraz inne dane o ile są wymagane do zrealizowania zamówienia(
  6.  wybrać formę płatności;
  7.  kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 3. Ziaja nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. Ziaja uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem lub składanych z jednego Konta Klienta. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem lub składanych z jednego Konta Klienta, dostępne są w Sklepie Internetowym. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem lub składanych z jednego Konta Klienta, mogą również wynikać z niniejszego Regulaminu.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Ziaja oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Ziaja niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Ziaja zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Ziaja o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Ziaja do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Ziaja ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Ziaja otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Ziaja nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Ziaja nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Ziaja poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Ziaja.
 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Ziaja może zaproponować Klientowi :
  1.  anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Ziaja będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  2.  anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Ziaja będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach).
 8. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej lub w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem Ziaja dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Ziaja. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.
 9. Ziaja jest uprawniona do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Ziaja jest zwolniona z obowiązku jego realizacji.
 10. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacjach wskazanych w ustępach poprzedzających Ziaja zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 niniejszego Regulaminu.
 11. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Ziaja w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Ziaja i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

§6

Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wykonania płatności. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie zostały opłacone. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 niniejszego Regulaminu.
 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu dokonania płatności za produkty.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać za pośrednictwem Konta Klienta lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian  zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie rejestracji lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.

 

§7

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia). Płatność może być wykonana e-przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu, o którym mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu.
 2. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności i metodzie autoryzacji płatności są dostępne w Sklepie Internetowym oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Ziaja pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
 4. Po otrzymaniu przez Ziaja płatności, w tym zarejestrowania płatności w systemie, o którym mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu, Ziaja wyśle Klientowi, na wskazany w procesie rejestracji adres e – mailowy lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji fakturę, dokumentującą dokonaną płatność.. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur (w tym faktur korygujących) drogą elektroniczną.

 

§8

Realizacja zamówień

 1. Ziaja zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku podania przez Klienta adresu odbioru poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej zamówienie zostanie anulowane przez Ziaja, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail..
 3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).

 

§9

Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Ziaja jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Ziaja wskazuje, iż grafika opakowania produktów może się różnić od grafiki opakowań prezentowanych w Sklepie internetowym, co nie stanowi wady produktów.
 2. Ziaja w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Ziaja, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Ziaja i opisem reklamacji.
 4. Reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu zwrotu, tj. ul. Jesienna 9, 80 – 298 Gdańsk .
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Ziaja niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Ziaja zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§10

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.
 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Ziaja o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, przy czym skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Ziaja niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie ww. oświadczenia.
 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Ziaja produktu w stanie nie noszącym śladów używania. Ziaja zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego Regulaminu.
 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Ziaja, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument zwraca przedmiot zamówienia odsyłając produkt do Magazynu zwrotu, tj. ul. Jesienna 9, 80 – 298 Gdańsk .
 6. W zakresie wykonywania przez Konsumentów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Ziaja informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.
 7. Ziaja może odstąpić od umowy sprzedaży produktu w przypadku gdy Klient nie dokona odbioru produktu pod wskazanym przez siebie adresem. Prawo to Ziaja może wykonać w terminie 30 dni licząc od dnia pierwszej próby dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
 8. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. zakończenia procesu rejestracji). Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument powinien poinformować Ziaja o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną na adres sklep@ziaja.com). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Ziaja niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego odpowiednio w zdaniach poprzedzających. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą co się wiąże m.in. z utratą uprawnień przypisanych do Konta Klienta.

 

§11

Zwrot należności Klientom

 1. Ziaja dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zgodnie z § 10 niniejszego Regulaminu, Ziaja zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Ziaja może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Ziaja udokumentuje podstawę zwrotu należności fakturą korygującą.
 4. Ziaja dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Ziaja na rachunek Klienta w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta z góry za pomocą przelewu, e-przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym, Ziaja nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Ziaja nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Ziaja należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres
  e-mailowy wezwania do przesłania Ziaja numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Ziaja takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Ziaja nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Ziaja należytej staranności prawidłową realizację płatności.

 

§12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, jest Ziaja. . Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Ziaja, które wymagają podania danych osobowych.
 2.  
 3. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się Polityce Prywatności i odpowiednich Klauzulach Informacyjnych zawierające przede wszystkim informacje dotyczące podstaw, celów, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobów ich realizacji, a także informacje o stosowaniu w Sklepie Internetowym plików cookie oraz innych, podobnych technologii, w tym także narzędzi analitycznych.
 4. Polityka Prywatności jest dostępną pod adresem https://ziaja.com/polityka-prywatnosci.

 

§13

Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszego Regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Ziaja:
  1. a) pisemnie na adres siedziby Ziaja, tj. ul. Jesienna 9, 80 – 298 Gdańsk;
  2. b) za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@ziaja.com,
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Ziaja rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości
  e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy Regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

§14

Newsletter

 1. Klient może zamówić świadczenie przez Ziaja usługi newslettera (usługa newslettera). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu przez Ziaja na podany przez Klienta adres e-mail wiadomości o produktach Ziaja, w tym informacji handlowych oraz informacji o aktualnych promocjach.
 2. Zamówienie usługi newslettera dokonywane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym przy rejestracji Konta Klienta lub w terminie późniejszym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Koncie Klienta utworzonym w wyniku rejestracji lub w inny sposób udostępniony przez Ziaja. Zamówienie usługi newslettera oznacza zawarcie przez Klienta z Ziaja umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na realizacji przez Ziaja usług opisanych w ust. 1 powyżej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować́ w każdym czasie. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować́ z usługi newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w koncie Klienta utworzonym w wyniku rejestracji.
 4. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi newslettera bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument powinien poinformować Ziaja o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną do sklep@ziaja.com). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Ziaja niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego odpowiednio w zdaniach poprzedzających. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą co się wiąże m.in. z utratą uprawnień przypisanych do Konta Klienta.

 

§15

Postanowienia końcowe

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Ziaja, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 2. Ziaja dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Ziaja nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. Ziaja dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego było dokonywane w godzinach nocnych.
 3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (np. dane zapisane w magazynie przeglądarki ).
 6. Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do informacji zapisanych w magazynie przeglądarki i innych magazynach danych za pomocą udostępnianych w tym celu rozwiązań i/albo ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich informacji lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż brak zgody na zapisywanie i odczytywanie informacji zapisanych w magazynach danych przeglądarki może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.
 7. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie informacji na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie danych na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności pod adresem https://ziaja.com/polityka-prywatnosci.
 8. Językiem umów zawieranych z Ziaja jest język polski. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Ziaja (w tym faktury) będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.
 9. Ziaja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym. O zmianie regulamin Ziaja poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 11. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 8 powyżej.

Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR wsporach konsumenckich), Ziaja informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 2. Ziaja informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Ziaja nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Ziaja nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ustępie poprzedzającym. W przypadku sporu z Ziaja Konsument może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych ww. podmiotów.

 

 1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 08.04.2020 r.

 

 

 

Data aktualizacji: 08.04.2020

 

 

1