Loading ...

Regulamin Programu Ziaja Klub

§ 1

 

  1. Organizatorem Programu Ziaja Klub (zwanego dalej Programem) jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Jesiennej 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000021573, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, NIP 584-020-11-86, REGON 00812970, BDO 000007263 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zwana dalej Organizatorem lub Ziaja.
  2. Adres korespondencyjny Organizatora: ul. Jesienna 9, 80 – 298 Gdańsk, tel. +48 58 52 13 400; e-mail: sklep@ziaja.com
  3. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej ziaja.com
  4. Celem Programu jest umożliwienie Uczestnikom Programu korzystanie z promocji dostępnych dla Uczestników Programu w sklepach detalicznych Ziaja dla Ciebie (zwanych dalej Sklepy ZdC), Sklepie internetowym www.ziaja.com (zwanym dalej Sklepem Internetowym) oraz premiowanie i wsparcie sprzedaży produktów dostępnych w asortymencie tych sklepów.
  5. Program jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie w Sklepach ZdC oraz Sklepie Internetowym. Aktualna lista Sklepów ZdC dostępna jest na stronie ziaja.com
  6. Program trwa od dnia 06.2021 do odwołania.
  7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Programu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej ziaja.com

 

§ 2

 

  1. Uczestnikami Programu są osoby fizyczne spełniające wymagania opisane w Regulaminie Programu, które przystąpią do Programu. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby prowadzące Sklepy ZdC ani pracownicy Sklepów ZdC.
  2. Do Programu mogą przystąpić osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.).
  3. Uczestnik Programu może przystąpić do Programu w dowolnej chwili jego trwania.
  4. Uczestnik Programu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu i akceptacji jego postanowień.
  5. Do Programu można przystąpić i korzystać z niego z poziomu Konta Klienta za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego. Aplikacja Mobilna (dalej Aplikacja), jest aplikacją opartą o Progressive Web Apps i umożliwia natychmiastowe wyświetlenie przez Uczestnika Programu Sklepu Internetowego przy użyciu ikony na ekranie urządzenia mobilnego. Szczegółowe zasady korzystania z Aplikacji dostępne są na stronie internetowej ziaja.com. W trakcie trwania Programu, Organizator może tymczasowo lub na stałe dopuścić inne sposoby przystąpienia lub korzystania z Programu o czym Organizator poinformuje Uczestników Programu.
  6. Aby przystąpić do Programu, Uczestnik Programu zobowiązany jest posiadać Konto Klienta na portalu internetowym Ziaja działającym pod adresem www Sklepu Internetowego. Uczestnik Programu, który nie posiada Konta Klienta, powinien je założyć. Uczestnik Programu, który posiada już Konto Klienta, loguje się do niego z poziomu Aplikacji, strony Sklepu Internetowego lub w inny sposób jeśli Organizator dopuścił taką możliwość. Konto Klienta jest niezbędne do korzystania z Programu.
  7. Uczestnik po założeniu Konta Klienta ma możliwość obsługi, w tym edytowania swoich danych oraz korzystania z innych funkcjonalności udostępnionych w panelu Klienta w Koncie Klienta.
  8. Zasady dotyczące założenia Konta Klienta zostały opisane szczegółowo również w Regulaminie Sklepu Internetowego. Poniżej Organizator, w celu uproszczenia komunikacji z Uczestnikiem Programu wskazuje podstawowe zasady w tym zakresie. Tożsame zasady zostały umieszczone w odpowiedniej części Regulaminu Sklepu Internetowego. Z Konta Klienta można korzystać niezależnie od uczestnictwa w Programie dlatego założenie Konta Klienta oraz rejestracja do Programu stanowią dwie odrębne czynności.
  9. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Programu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zaakceptować ich treść, poprzez wybór pola akceptacji, które wyświetli się na stronie Sklepu Internetowego.
  10. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Uczestnika Programu, Ziaja, na podany przez Uczestnika Programu adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
  11. Założenie, jak również korzystanie z funkcjonalności Konta Klienta, są nieodpłatne. Założenie Konta Klienta oznacza zawarcie przez Uczestnika Programu z Ziaja umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie Programu oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.
  12. Po założeniu Konta Klienta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta Klienta.
  13. Konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Uczestnika Programu przez czas nieoznaczony. Uczestnik Programu może nieodpłatnie zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie.
  14. Dyspozycja usunięcia Konta Klienta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta.
  15. Usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie i jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Uczestnika Programu umowy z Ziaja o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
  16. Ziaja jest uprawniona do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu przy korzystaniu z Konta Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu Programu, postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego oraz w przypadku zidentyfikowania podatności, zagrożenia lub innego zdarzenia skutkującego lub mogącego skutkować bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem systemu informatycznego lub naruszeniem praw i wolności osób.
  17. O blokadzie Konta Klienta lub zamiarze zablokowania Konta Klienta, Uczestnik Programu zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Koncie Klienta. W przypadku zablokowania Konta Klienta Ziaja ma prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem Programu o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
  18. Konto Klienta jest niezbędne do korzystania z Programu. Usunięcie więc Konta Klienta, oznacza równocześnie utratę przez Uczestnika Programu uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i jest tożsame z wygaśnięciem członkostwa w Programie.
  19. Program został stworzony, w celu umożliwienia Uczestnikom Programu korzystania z oferty handlowej oraz dostępnych promocji.
  20. Po przystąpieniu do Programu, Uczestnik Programu będzie mógł korzystać ze zdematerializowanej, wirtualnej karty identyfikującej Uczestnika Programu zwanej dalej Kartą Programu. Karta Programu nie jest środkiem płatniczym. Karta Programu nie ma postaci materialnej. Karta Programu to unikalny kod.
  21. Jeden Uczestnik Programu może posiadać jedną Kartę Programu. Karta Programu będzie widoczna w Aplikacji oraz w Koncie Klienta i będzie ściśle związana z Kontem Klienta danego Uczestnika Programu. Jeśli Uczestnik Programu wcześniej założył Konto Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, Karta Programu zostanie przypisana do tego Konta Klienta. Organizator nie pobiera opłat za wydanie Karty Programu.
  22. W ramach Karty Programu zapisywane są różne uprawnienia przyznawane Uczestnikowi Programu w związku z uczestnictwem w Programie oraz akcjach promocyjnych, których zasady są opisane szczegółowo w regulaminach poszczególnych akcji promocyjnych dostępnych na stronie ziaja.com. Uczestnik Programu akceptuje dany regulamin akcji promocyjnej poprzez uczestnictwo w akcji, której regulamin akcji dotyczy.

 

§ 3

 

  1. Karta Programu jest ważna przez czas uczestnictwa w Programie.
  2. Kartą Programu Uczestnik Programu może posługiwać się podczas każdych zakupów w Sklepie Internetowym i Sklepie ZdC.
  3. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym Karta Programu automatycznie zarejestruje zakup/zwrot produktów dokonanych przez Uczestnika Programu po zalogowaniu do Konta Klienta.
  4. W przypadku zakupów w Sklepie ZdC Uczestnik Programu w celu zarejestrowania zakupu produktów na Karcie Programu powinien okazać Kartę Programu wyświetloną w Aplikacji kasjerowi w tym sklepie przy dokonywaniu zakupu produktów lub podać mu indywidualny numer Karty Programu. Uczestnik Programu może przyłożyć należące do niego urządzenie przenośne z wyświetloną Kartą Programu w ramach Aplikacji w urządzeniu przenośnym do odpowiedniego czytnika znajdującego się w Sklepie ZdC, zaczekać aż Karta Programu zostanie znaleziona przez system informatyczny Organizatora, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem z tego systemu. Aby korzystać z uprawnień wynikających z tak zarejestrowanego zakupu przed założeniem Konta Klienta wymagane jest w dalszej kolejności założenie Konta Klienta oraz podanie w odpowiednim polu rejestracji ww. indywidualnego numeru.
  5. W razie okazania kilku Kart Programu, zakup zostanie potwierdzony tylko jeden raz, na pierwszej z okazanych i zeskanowanych Kart Programu.
  6. Na Karcie Programu będą zapisywane przez Organizatora informacje o produktach kupowanych przez Uczestnika Programu oraz warunkach tych zakupów (np. data zakupu, miejsce zakupu, sposób płatności itd.). Na podstawie tych danych, Organizator będzie przygotowywać dla Uczestnika Programu promocje, oferty specjalne, itp., w tym kody jednorazowe.

 

§ 4

 

  1. Od dnia przystąpienia do Programu, Organizator może kierować do Uczestników Programu promocje i inne specjalne oferty polegające w szczególności na możliwości wykorzystania przyznanych kodów jednorazowych, rabatów lub punktów uprawniających do odbioru nagród na warunkach określonych w odrębnych regulaminach akcji promocyjnych dostępnych na stronie ziaja.com.
  2. Organizator wskazuje, że rabat wynikający z promocji, w tym określony na podstawie kodu jednorazowego nie podlega łączeniu z innymi rabatami, które Uczestnik Programu może uzyskać w Sklepie Internetowym lub Sklepie ZdC, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono w stosunku do danej promocji w regulaminach akcji promocyjnych dostępnych na stronie ziaja.com.
  3. Rabaty przyznane poszczególnym Uczestnikom Programu nie podlegają kumulacji i nie będą wymieniane na gotówkę.
  4. Jeśli Uczestnik Programu nie skorzysta z promocji, to uprawnienia z niej wynikające przepadają. Uczestnik Promocji nie może, w szczególności żądać zamiany promocji lub poszczególnych rzeczy nią objętych na inną promocję lub akcję, w tym inne rzeczy.
  5. Żądanie w zamian za rabat równowartości kwoty pieniężnej będzie nieskuteczne. Uczestnik Programu nie może scedować prawa do promocji na inną osobę.
  6. Powyższe postanowienia Regulaminu Programu dotyczące promocji stosuje się odpowiednio do wszystkich dostępnych akcji promocyjnych, chyba że co innego zastrzeżono w treści odpowiednich regulaminów dotyczących tych akcji promocyjnych.
  7. Poszczególne promocje będą realizowane na zasadach określonych w Regulaminie Programu oraz odrębnych regulaminach akcji promocyjnych dostępnych na stronie internetowej ziaja.com.

 

§ 5

 

  1. Uczestnik Programu może zrezygnować z Programu w każdym czasie. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest odrębną czynnością od usunięcia Konta Klienta, opisanego w § 2 powyżej. W celu rezygnacji z Programu należy po zalogowaniu się do Konta Klienta wybrać odpowiednią zakładkę w serwisie i potwierdzić chęć rezygnacji z programu.
  2. Rezygnacja z Programu zgodnie z ustępem poprzedzającym oznacza równocześnie utratę przez Uczestnika Programu uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i będzie tożsame z wygaśnięciem praw w ramach Programu.
  3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień Regulaminu Programu, Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika Programu możliwości dalszego udziału w Programie o czym Uczestnik Programu zostanie poinformowany przez Organizatora. Organizator może zablokować możliwość ponownego przystąpienia do Programu Uczestnikowi Programu, który wcześniej został wykluczony z programu zgodnie z treścią zdania poprzedzającego.
  4. Zakończenie uczestnictwa w Programiein. w następstwie wykluczenia lub rezygnacji, powoduje utratę zdobytych przez Uczestnika Programu przywilejów.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzenia dodatkowych opcji i funkcji lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących Organizatora lub Programu.
  6. Zmianę Regulaminu Programu uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika Programu, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Uczestnika Programu do rezygnacji z Programu w każdym czasie, zgodnie z treścią Regulaminu Programu.
  7. Organizator może w każdym czasie wycofać dostęp do wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Programu. Organizator może to zrobić z 14 - dniowym powiadomieniem. Informację w tym zakresie Organizator zamieści także na stronie ziaja.com.
  8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Programu zastosowanie mają również powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
  9. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Regulaminu Programu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
  10. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie, w tym za brak potwierdzenia zakupu na Karcie Programu, a także za jej niedziałanie lub inne wadliwe działanie.
  11. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny jaką jest w szczególności:
   1. Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na Program,
   2. Wydanie orzeczenia przez organ władzy publicznej lub sąd skutkującego koniecznością jego zakończenia,
   3. Wprowadzenia w miejsce Programu innego narzędzia promocyjno - marketingowego o podobnym celu co Program.
  12. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników Programu poprzez komunikat w Aplikacji, Koncie Klienta lub za pośrednictwem e – maila wraz z podaniem daty zakończenia Programu, przy czym termin ten nie może przypadać wcześniej niż 30 dni do daty przesłania powiadomienia.
  13. Uczestnik Programu ma ponadto prawo do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. przystąpienia do Programu). Uczestnik Programu może również zrezygnować z Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu. Powyższe uprawnienia mają charakter rozłączny a ich wybór zależy od Uczestnika Programu.
  14. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Uczestnik Programu powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną na adres sklep@ziaja.com W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Organizator niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego odpowiednio w zdaniach poprzedzających. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
  15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi Programu w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika Programu, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
  16. Wszelkie reklamacje związane z Programem, w tym dotyczące nagród, promocji, ofert, funkcjonowania Aplikacji lub blokady Konta Klienta, mogą być zgłaszane do Organizatora według wyboru osoby składającej reklamację:
   1. pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@ziaja.com
   2. pisemnie – listem przesłanym na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu Programu.
  17. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w terminie do 14 dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  18. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
  19. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu Programu innych regulaminów dostępnych na stronie ziaja.com (o ile mają zastosowanie) oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
  20. Reklamacje dotyczące wad towarów odebranych jako nagrody w promocji organizowanej w ramach Programu, są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
  21. Jeżeli Uczestnik domaga się wymiany wadliwej nagrody na nagrodę wolną od wad, powinien zgłosić takie żądanie poprzez wysłanie e – maila na adres sklep@ziaja.com. Wymiana nagrody na wolną od wad następuje za zwrotem nagrody wadliwej.
  22. Żądania inne niż wymiana nagrody wadliwej na wolną od wad należy zgłaszać na adres sklep@ziaja.com W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Organizator zaleca załączenie do reklamacji dowodów potwierdzających wadę nagrody (np. zdjęcia), oraz dowodów otrzymania wadliwej nagrody (np. oryginał lub czytelną kopię potwierdzenia dostawy), a w przypadku chęci odstąpienia od umowy dotyczącej wadliwej nagrody – również potwierdzenia zwrotu wadliwej nagrody do Organizatora.
  23. W przypadku gdy w ramach danej akcji promocyjnej, zgodnie z jej postanowieniami, Organizator będzie wydawać kupon uprawniający do otrzymania nagrody w postaci towaru lub usługi podmiotu trzeciego (innego niż Organizator), Organizator ponosi wobec Uczestnika Programu odpowiedzialność za honorowanie ważnego kuponu przez taki podmiot trzeci. Odpowiedzialność wobec Uczestnika Programu za jakość towarów lub usług nabywanych z wykorzystaniem ww. kuponu realizowanego u podmiotu trzeciego ponosi ten podmiot trzeci. W przypadku, gdy podmiot trzeci wbrew swojemu obowiązkowi odmówił realizacji ważnego kuponu, Uczestnik Programu może złożyć reklamację do Organizatora na adres e – mailowy sklep@ziaja.com.

 

§ 6

 

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR wsporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
  2. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ustępie poprzedzającym. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik Programu może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych ww. podmiotów.
  3. Regulamin Programu obowiązuje począwszy od dnia 21.06.2021r.

 

 

Gdańsk, dnia 21.06.2021