Klauzula informacyjna. Użytkownicy Panelu Prasowego.

Niniejszy dokument stanowi element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, posiadającą NIP 5840201186, REGON 008102970, KRS 0000021573.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Wyznaczonym przez Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych jest Imię Nazwisko.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

Marketing produktów i usług realizowany za pomocą korespondencji e-mail.

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o..

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest niezbędne w celu kierowania komunikacji marketingowej za pomocą elektronicznych środków przekazu na wskazany adres e-mail.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe mogą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania, na podstawie aktywności wykonywanej po otrzymaniu korespondencji e-mail.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w zakresie obsługi korespondencji e-mail oraz w związku z podejmowaniem działań marketingowych, statystycznych i analitycznych.