Regulamin Konkursu pod nazwą
„Nowy Rok z Ziają“

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Nowy Rok z Ziają” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: http://ziaja.com/poznaj-firme-ziaja/wydarzenia-i-aktualnosci/regulaminy
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody przeznaczone dla Laureatów Konkursu to:
15 x ziaja jagody acai ekspresowe serum do twarzy i szyi
15 x ziaja mini kalendarz 2017
1.7. O szczegółowym składzie zestawów decydują Laureaci konkursu po jego zakończeniu.
1.8. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę jest:
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp z o.o. ul . Jesienna 9, 80-298 Gdańsk.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie ogłoszony na kanałach social media: instagram.com/ziaja.polska i facebook.com/ZiajaPolska oraz przeprowadzony za pośrednictwem serwisu Facebook.
2.2. Konkurs będzie trwał od 5.01.2017 godz. 12:00 do 8.01.2017 godz. 23:59
i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na fanpage’u Ziaja Polska w serwisie Facebook.com oraz na profilu ziaja.polska w serwisie Instagram.
2.3. Rozwiązanie Konkursu i lista Laureatów Konkursu w postaci nazw profili na Facebooku, z których przesłano nagrodzone zgłoszenia zostanie ogłoszona na fanpage’u Ziaja Polska w serwisie Facebook.com w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu tj. do 16.01.2017.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i polega na przesłaniu propozycji na zadanie konkursowe o następującej treści: „Skomponuj box startowy zawierający 5 produktów, które podarował/a/byś na dobry początek roku komuś bliskiemu, kto dopiero rozpoczyna przygodę z kosmetykami Ziaja. UWAGA: Każdy wybór uzasadnij 1 zdaniem (jest 5 produktów, czyli łącznie maksymalnie 5 zdań)”.
3.1.1. Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać przesłanie w formie komentarza do posta z o głoszeniem o Konkursie, opublikowanego na fanpage’u Ziaja Polska w serwisie facebook.com w terminie 5-8.01.
3.2. Spośród wszystkich Zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu 15 Laureatów Nagrody. Przy wyborze najlepszych zgłoszeń do Konkursu, Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, przy czym będzie brać pod uwagę jakość i oryginalność wypowiedzi oraz ich zgodność z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.
Komisja Konkursowa będzie oceniać zgłoszenia wyłącznie ze względu na ww. kryteria. Wszelkie inne aspekty Zgłoszenia nie będą oceniane.
3.3. Jedna osoba może przesłać tylko jedno Zgłoszenie i może być Laureatem tylko jednej Nagrody.
3.4. O fakcie wygranej Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na fanpage’u Ziaja Polska w serwisie Facebook.com listy Laureatów. Lista Laureatów Konkursu będzie zawierać nazwy profili zarejestrowanych w serwisie Facebook, z których przesłano nagrodzone Zgłoszenia.
3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania będą pobierane wyłącznie od Laureatów Konkursu w celu wysyłki nagród i nie będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu, ani udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników Konkursu powinny należeć do Uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do nadesłanych w ramach Konkursu prac (odpowiedzi na pytanie), bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu na polu eksploatacji publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3.7. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby Konkursu. Odpowiedzi przesłane niezgodnie z warunkami Regulaminu, publikowane poza ustalonym terminem trwania Konkursu na innych serwisach społecznościowych, blogach, stronach internetowych, będą dyskwalifikowane.
3.8. Zgłoszenia do Konkursu nie mogą zawierać treści sprzecznych z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Pełną odpowiedzialność za treści zawarte w Zgłoszeniu ponosi Uczestnik.
3.9. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem lub zawierające treści opisane w poprzedzającym postanowieniu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3. w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3 powyżej.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez ogłoszenie wyników Konkursu na fanpage’u Ziaja Polska w serwisie Facebook.com w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt.2.3
4.3. Przyrzekający Nagrody oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc Nagrody te wolne są od podatku dochodowego.
4.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów wysłane zostaną pocztą na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia ogłoszenia Wyników.
4.5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata Nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do Nagrody wygasa.
4.6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru Nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.7. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady Konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania Regulaminu przez Uczestników biorących udział w Konkursie, niezwłocznie na adres mailowy marketing@ziaja.com .
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu, po jego zakończeniu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia publikacji (na fanpage’u Ziaja Polska w serwisie Facebook.com oraz na profilu ziaja.polska w serwisie Instagram.com) na adres Organizatora: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9 z dopiskiem o treści: „Reklamacja – konkurs „Nowy Rok z Ziają“. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją"), powołaną przez Organizatora.
5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika.