ALTAZIAJA

Aluminii acetotartras
10 mg/g, żel

 
Opakowanie: 40 g, 75 g
 
Wskazania do stosowania
Lek wskazany do stosowania miejscowego w:
·           stłuczeniach,
·           obrzękach stawowych,
·           obrzękach pourazowych,
·           obrzękach po oparzeniach I stopnia.
 
Przeciwwskazania
Nie stosować leku Altaziaja:
·           w nadwrażliwości na octanowinian glinu lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych,
·           na otwarte, rozległe rany,
·           na zakażoną skórę,
·           na zmienioną chorobowo skórę,
·           u dzieci do 3 lat.
 
Podmiot odpowiedzialny
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o., ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk
 
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
 
 
  • 75 g
  • produkty lecznicze bez recepty
zobacz szczegółową ulotkę

 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
 
Altaziaja
10 mg/g, żel
Aluminii acetotartras
 
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.
-          Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-          Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
-        Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
-          Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
 
Spis treści ulotki
1.       Co to jest lek Altaziaja i w jakim celu się go stosuje
2.       Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altaziaja
3.       Jak stosować lek Altaziaja
4.       Możliwe działania niepożądane
5.       Jak przechowywać lek Altaziaja
6.       Zawartość opakowania i inne informacje
 
 
1.       Co to jest lek Altaziaja i w jakim celu się go stosuje
 
Lek Altaziaja ma postać żelu, jest przeznaczony do stosowania na skórę. Substancją czynną leku Altaziaja jest octanowinian glinu o działaniu ściągającym i przeciwobrzękowym.
Lek łagodzi ból w obrębie ogniska zapalnego, ponadto dzięki zawartości mentolu ma działanie ochładzające.
 
Wskazania do stosowania
Lek jest wskazany do stosowania miejscowego w:
-        stłuczeniach,
-        obrzękach stawowych,
-        obrzękach pourazowych,
-        obrzękach po oparzeniach I stopnia.
 
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
 
2.       Informacje ważne przed zastosowaniem leku Altaziaja
 
Kiedy nie stosować leku Altaziaja:
-          jeśli pacjent ma uczulenie na glinu octanowinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),
-          na otwarte, rozległe rany,
-          na zakażoną skórę,
-          na zmienioną chorobowo skórę,
-          u dzieci do 3 lat.
 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, należy usunąć lek, spłukując go obficie wodą.
Ze względu na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
 
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.
 
Inne leki i Altaziaja
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
 
Ciąża i karmienie piersią
Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Altaziaja
u kobiet w okresie ciąży.
 
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Altaziaja nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
 
3.       Jak stosować lek Altaziaja
 
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 
Lek Altaziaja przeznaczony jest do stosowania miejscowego.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, na bolące miejsca nanieść niewielką ilość żelu 3 do 4 razy na dobę, najlepiej w postaci okładów.
 
Zastosowanie większej niż zalecana dawki Altaziaja
Brak danych. Nie odnotowano przypadku przedawkowania.
 
 
4.       Możliwe działania niepożądane
 
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 
Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne. Intensywne stosowanie preparatu może spowodować macerację skóry. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić odczyny: rumieniowe, grudkowe, ziarninowe. Podczas stosowania preparatu przez pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii (zwiększone stężenie glinu we krwi) i hipofosfatemii (zmniejszone stężenie fosforanów we krwi).
 
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 
5.       Jak przechowywać lek Altaziaja
 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
 
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.
 
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
 
6.       Zawartość opakowania i inne informacje
 
Co zawiera lek Altaziaja
-            Substancją czynną leku jest glinu octanowinian. Jeden gram żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.
-            Pozostałe składniki to: mentol, etylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, karbomer, trietanoloamina, woda oczyszczona.
 
Jak wygląda lek Altaziaja i co zawiera opakowanie
 
Lek Altaziaja to półstały, jednorodny żel o białej barwie.
 
Opakowanie: tuba aluminiowa laminowana, z membraną i polipropylenową zakrętką, zawierająca 40 g lub 75 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
 
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9
tel. +48 (58) 521 34 00
 
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2012.11.22